Обекти – Деформации

1 2 3 4
  “Прецизни геодезически измервания за определяне на деформации в района на Мировското солно находище” – гр. Провадия, община Провадия, област Варна - всяка година
  Прецизни геодезически измервания за определяне на деформациите на ЖП линията София – Варна, в участъка на „ПРОВАДСОЛ”АД - 2 пъти годишно

1
  “Определяне на локалните деформации посредством прецизни геодезически измервания в района на Мерсинското солно находище – гр. Мерсин, Р. Турция” - по два цикъла на година

1 2 3 4 5
  “Прецизни геодезически измервания за определяне на деформации в района на Мировското солно находище” – гр. Провадия, община Провадия, област Варна - всяка година

1
  “Ремонт и контролни геодезически измервания на опорната геодезична мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и реализация на мониторинг за установяване на пространствени деформации на двоен канал за техническо водоснабдяване, съоръжения на БПС и допълнителен канал за техническо водоснабдяване

1 2 3 4
  Прецизни геодезически измервания за определяне на пространствени деформации на административната сграда на “СОЛВЕЙ СОДИ”АД – гр. Девня

1
  Геодезически измервания за установяване отклонения на релсови пътища на кранове, находящи се на територията на „ПРОВАДСОЛ”АД – гр. Провадия
  Геодезически измервания за определяне на деформациите на сградите, фундаментите на газотурбокомпресорните агрегати и други съоръжения на : Компресорни станции на “Булгаргаз” ЕАД:
- КС “Кардам”
- КС “Странджа”
- КС “Провадия”

1
  Ежегодни GPS измервания и анализ на резултатите от тях на свлачищни процеси в районите на :
- с. Орсоя;
- с. Горни Цибър;
- с. Сомовит;
- кв. Лисец и кв. Бакойци, гр. Габрово;
- гр. Лом;
- гр. Кнежа;
- гр. Оряхово;
- гр. Свищов;
- гр. Тутракан.

1 2 3 4 5
  Прецизно измерване и изравнение на постоянната геодезична мрежа на язовирна стена на обект ХВ „Цанков камък”
  ГММП и РГО
  GPS измервания за определяне координатите на геодезическата мрежа в района на варовото находище – гр. Мерсин, Турция

1 2 3 4 5
  GPS измервания на РГО за обект: “Прединвестиоционно проучване за проект “Удвояване и електрификация на линията Карнобат – Синдел”

1 2 3
  ГММП и РГО за ОБЕКТ: „Създаване на геодезична мрежа с местно предназначение за съдебен район Силистра – 6021 ха и оцифряване и анализ на община Силистра – съдебен район Силистра – 2356 ха”

1 2 3
  ГММП и РГО за ОБЕКТ: “Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри общ. Априлци: Острец, Видима, Ново село, Зла река, Скандало, Велчево, Драшкова поляна и ГММП за съдебен район Троян”

1 2 3
  ГММП и РГО за ОБЕКТ: „Създаване на кадастрална карта, кадастрални регистри и специализирана карта на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен и с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен”

1
  РГО (работна геодезическа основа) на селищата – Дивдядово, Доспей, Духовец, Яребична, Нови Пазар, Смядово, Велики Преслав

1 2
  Измерване на ГММП и РГО за обект “Кадастрален план на гр. Опака”
  Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа и на геодезическата мрежа с местно предназначение на с. Звегор
  Стабилизиране и определяне на координатите на 60 точки от опорната мрежа по проектното трасе на газопровод от Галата до Белослав

1
  Работна геодезическа основа за обект: Гелеменово

1
  Работна геодезическа основа за обект : „Път III – 6061 ” П. к. с път III – 606 (Красново) – Старосел – П. к. с път III - 642” от км 0+000 до км 21+628

1
  Работна геодезическа основа за обект : „ Лот 3, Път I – 1 Монтана – Враца от км 125+000 до км 139+566 ”
  Работна геодезическа основа за обект : „Лот 1 – Автомагистрала Струма, участък Долна Диканя – Дупница от км 308+000 до км 322+000”

1
  Работна геодезическа основа за обект : Път Игнатово-Карлово-Васил Левски

1
  Работна геодезическа основа за обект :„Път III-813: Драгоман - Врабча, от км 29+000 до км 56+700“

1
  Работна геодезическа основа за обект : „Път III-6301: Филиповци - Глоговица - Трън, от км. 0+000 до км.12+000 “
  Работна геодезическа основа за обект : „ Лот №8.1 Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог, от км 54+400 до км 107+150, участък от км 86+468 до км 107+150 “
  Работна геодезическа основа за обект : „ Път II-21 Русе - Силистра, участък от км 0+000 до км 6+030 ”
  Работна геодезическа основа за обект : „ Път II-21 Русе - Силистра, участък от км 16+330 до км 82+200 ”
  Работна геодезическа основа за обект : „Път III – 8112 от п. к. с път III – 811 (гр. Сливница) – с. Алдомировци – с. Драготинци – п.к. с път III - 813 ”
  Линейни обекти
  „Кадастрално заснемане на съществуващите газопроводи, съобщителни линии и съоръженията към тях. Получаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за участъка “Оптична магистрала от с. Лозенец до КС Ихтиман” – 272.25км
  “Кадастрално заснемане на оптичната магистрала, газопроводите и съоръженията към тях от КС “Одринци – до КС Провадия”
  “Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от ЦУ на “Булгаргаз” ЕАД до КС “Ихтиман”: Кадастрално заснемане, определяне на засегнатите имоти и договаряне със собствениците за право на ползване на имотите, изготвяне на екзекутивна документация – 84км
  Кадастрално заснемане за обект: Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от границата с Р. Румъния до КС “Кардам”
  Кадастрално заснемане на газопроводите, оптическите и съобщителните кабели и на съоръженията към тях между КС “Лозенец” и българо - турската граница
  „ Транзитен газопровод за Р. Гърция, Р. Македония и Р. Югославия” Подобект: Оптична магистрала от КС Лозенец до с. Загоре
  „ Кадастрално заснемане на участъка от КС “Провадия” до с. Рупча” и изготвяне на екзекутивни чертежи от подобект “Оптична магистрала от КС “Провадия” до КС “Лозенец”, включително и газопроводите
  Кадастрално заснемане – екзекутив на газопроводите, оптическите кабели и съоръженията към тях, между с. Загоре и с. Голям Чардак

1 2 3 4 5
  Изграждане и измерване чрез GPS на опорна геодезическа мрежа за обект: “Кадастрално заснемане на газопроводите , оптическата магистрала , съобщителните кабели и съоръженията към тях между с. Росен и КС Ихтиман”

1 2
  “Авариен ремонт на двукабелна магистрала Чирен – Калугерово при прехода на р. Голям Искър на територията на община Роман” Кадастрално заснемане на двукабелната магистрала след ремонта
  “Телефонна кабелна линия на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от СКЗ-Калугерово до СКЗ-Трудовец”
  Изработване на работен проект, извършване на всички необходими действия по съгласуване и одобряване на работния проект за участък “Оптична магистрала от компресорна станция Лозенец до гр.Стара Загора”
  Геодезическо заснемане на газопроводни отклонения до АГРС Раковски, до АГРС Първомай и АГРС Стамболийски
  Геодезическо заснемане на разпределителен газопровод от ГРС “Перник” до ГРП – „Гранитоид” АД – гр. Батановци
  Геодезическо заснемане на газопроводно отклонение “Перник” и газопроводни отклонения към него

1 2 3 4 5
  Геодезическо заснемане на електропровод 20 kV с извод “Газстрой” и електропровод 20 kV с извод “Дъбово” на Компресорна станция „Странджа” с. Горска поляна
  Геодезическо заснемане на ГО "Варна". Извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР
  Кадастрално заснемане на газопровода; нанасяне в кадастъра и издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; изработване на документация за имотите засегнати при строителството, издирване на собствениците и договаряне на обезщетения за ползване на земите, засегнати по време на строителството; изработване на трасировъчен план към част геодезия на инвестиционния проект.
  Геодезическо заснемане на ГО "Варна". Извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР
Етапи :
ВТ ГИС „Дупница” – ВТ КС „Петрич” – МТТ КВ „Кулата” – 130 км
МТТ КВ „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” – ВТ ГРС „Плевен” – 86 км
„ВТ ОУП „Полски сеновец” – МТТ КВ „Миладиновци” – ВТ АГРС „Търговище” – 170 км
  „Геодезическо заснемане на пресичания за участък № 1 /от км. 0+00 до км. 79+00/, от проекта на газопровод Набуко

1 2 3 4 5 6 7 8
  Извършване на геодезически измервания и тяхната обработка на обект: „Техническа помощ за модернизацията на железопътната линия Радомир – Гюешево”.

1 2 3 4 5 6
  Извършване на геодезически измервания и тяхната обработка на обект: „Техническа помощ за модернизацията на железопътната линия Радомир – Гюешево”.
  Извършване на специализирана геодезическа снимка на жп линията и терена около нея в участъка Радомир – Александър Димитров, както и пътя Радомир – Кюстендил и терена около него, в участъка от разклона за с. Поцърненци до гара Александър Димитров
  „Геодезическо заснемане, отразяване в КВС и осигуряване на Удостоверение по чл.52 ЗКИР на „Обслужващи Съоръжения по линейната част към магистрален нефтопродуктопровод Бургас - солна мина " Васил Коларов " - гр.Провадия ; нефтопродуктопровод Бургас - С.М.Провадия с отклонение от абонатна станция "Цонево" до ПБ Аспарухово

1 2 3 4
  Изготвени екзекутиви на оптични кабели:
  • Варна – Бургас
  • Бургас - Сливен
  • Варна – Добрич
  • Добрич – Кардам
  • Кюстендил – Гюешево
  • Хасково – Свиленград
  Геодезическо заснемане
  Геодезическо заснемане и извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за обект: „Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
  Геодезическо заснемане и извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за обект: „ГИС Костенец”, Линеен кран „Богданлия” и възел за измерване, ГРС „Казичане и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод и съоръжения към тях.
  Кадастрално заснемане за Удостоверения по чл. 52 за обекти на Глобул: Базови станции, находящи се в с.Долна Диканя; к.к. Златни пясъци - хотел Мак, к.к. Чайка – хотел Никея; с.Сопот; с.Студена; гр.Вълчи дол; с.Рударци.
  “Укрепителни съоръжения около въздушен преход на газопровода на р. Въртешница, община Криводол, обл. Враца” Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения

1 2 3
  “Проектиране и изграждане на укрепително съоръжение на газопроводно отклонение за АГРС Монтана при пресичането на р. Шугавица до с. Крапчене ” Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения
  “Преносима система – северен и южен клон ” Подобект: “Станция за очистване на газопровода – “ Могила “- реконструкция
  “Транзитен газопровод за Гърция, Македония и Югославия”, “Станция за катодна защита “Панаретовци” – ел. захранване и монтаж на два броя анодни заземителни устройства”

1 2 3 4 5
  “Укрепителни съоръжения по полосата /в границите на учредение сервитут/ на транзитен газопровод за Гърция и Македония от КС „Ихтиман” до гр. Дупница”
Кадастрално заснемане след изграждане на укрепителните съоръжения
  ПУП
 
„Подробен устройствен план – ИПРЗ на кв.46 по плана на с.Мала Църква, включващ площадката на пречиствателна станция за питейни води „Кантон Мала църква”, част от „Интегриран проект за водния сектор на град София”
 
Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 65231.901.357 в местността "Рашид Бегов Чифлик" в землище Самоков
 
ПУП – ПЗ и Парцеларен план за МВЕЦ „Роса” в землището на с. Мала Църква
 
Подробен устройствен план /парцеларен план - окончателен проект № 1 /от км. 0+00 до км. 79+00 от проекта на газопровод Набуко
 
Изработването на парцеларен план за трасето на водопровод деривация -с.Житница - Провадсол
 
Изработване ПУП – парцеларен план за обект: : “Аварийно водоснабдяване от язовир “Цонево” за общините на гр. Варна и Варненска област” - “Санитарно-охранителни зони”
  Специализирани карти
 
Изготвяне на специализирана карта за устройствено планиране на курортен комплекс Боровец
 
" Изработване на специализирана карта за устройствено планиране за ПИ № № 65231.918.253, 65231.918.257, 65231.918.259, 65231.918.260, 65231.918.266, 65231.918.267, 65231.918.268, 65231.918.269, 65231.918.270, 65231.918.271, в гр.Самоков, общ. Самоков”
 
Специализирана Кадастрална карта, включително изготвяне на напречни профили за обект” Корекция на река Провадийска от км.42+422 до км 42+787
 
Изработване на специализирана карта за устройственно планиране на селскостопански двор с. Доброславци
  Кадастрална карта и регистри
 
Извършване на технически дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. Соук Су – гр. Провадия
 
Извършване на технически дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Разбойна, община Търговище
 
Попълване на кадастрална карта на с. Блъсково – общ. Провадия
 
"Възстановяване, изчертаване, попълване, и цифровизация на кадастрални и регулационни планове /КРП/ за община Самоков"
 
Изработване на кадастрален план на завод “Терем” – гр. Провадия
 
Оцифряване и анализ на съществуващите кадастрални планове и кадастрални регистри No. 2003/NCB C6-4/3 на урбанизираните територии на съдебен район Козлодуй. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
 
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на : гр.Бяла /обл.Варна/, с. Приселци/общ. Аврен/, к.к. Камчия, гр. Обзор, с.Равда, с.Ахелой. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
 
Попълване кадастрален план на гр. Батак
 
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на община Балчик”. Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа на община Балчик
 
„Оцифряване и анализ на кадастрални планове и регистри на територията на СР-Самоков”, Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
 
„Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на съдебен район Несебър”. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
 
Извършване на Геодезичеки услуги съгласно изискванията на община Самоков:
- Трасиране на общински имоти и съоръжения;
- Подготвяне на документи за промяна в кадастралната карта за общински имоти и внасянето им в Агенция по кадастъра;
- Идентифициране на общински имоти;
- Заснемане и изготвяне на схеми на самостоятелни обекти за общински имоти;
  Други
 
Геодезическо заснемане и вертикално планиране на приемна сграда на “Техноекспортстрой” ЕАД в КК “Боровец”

1 2 3 4 5 6 7
  "Изработване на прецизна нивелация I –ви клас: нивелачна линия № 17 от ВНР № 227 до ВНР № 28 (с. Дуранкулак - гр Варна - 117 км.), от ВНР № 13 до ВНР № 227 (гр. Добрич - с. Дуранкулак - 80 км), нивелачен полигон VIII"
 
Геодезически дейности по време на строителството на "Селище от затворен тип с еднофамилни жилищни сгради, УПИ XVIII-474,483, кв.5 и УПИ-XX-482,760,762,767, кв. 3 гр.София; м."Малинова долина"
 
Определяне на координати и коти на центровете на 700 бр. ревиз. канал. шахти в района на общ. Велико Търново
 
Оцифряване и създаване на цифров модел на водосборната област на р.Струма от ЕТК – М 1: 50 000 – 15 000.

1
  Рамков договор за възлагане на проучвателни и геодезически дейности с Възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
 
Координиране на шахтите от каналната мрежа на гр. София
 
Подръжка на КВС (карта на възстановената собственост) на общините:
- Провадия
- Дългопол
- Ветрино
 
Услуга за извършване на технически дейности за поддържане на карта на възстановената собственост /КВС/ до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР, за Съдебен район – гр. Луковит
 
Геодезически измервания на контролни точки от участъци с цел наземен контрол на лазерно сканиране
 
Геодезически дейности свързани с проектиране и изграждане на ветрогенераторен парк в землище с. Ружица, с. Никола Козлево, община Никола Козлево